Föredragningslista årsmöte

Årsmöte Piteå HC måndagen den 10 juni 2019 kl. 18.00. LF Arena

 

Förslag till dagordning.

 1. Mötets öppnande
  a). Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
  b). Fastställande av röstlängd.
  c). Fastställande av föredragningslista.
  d). Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  e). Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera protokollet.
 2. Styrelsens redovisning;
  a). Verksamhetsberättelse för året 2018/2019
  b). Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018/2019
  c). Revisionsberättelse för det gångna året.
  d). Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018/2019.
  e). Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019.
  f). Fastställande av medlemsavgifter.
 3. Val av ordförande och styrelseledamöter.
  a) Ordförande för en tid av ett år.
  b) Ordinarie ledamöter för en tid av 2 år

  4. Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år

  5. Val av revisorer:
  a)  En auktoriserad eller godkänd revisor för en tid av ett år (RESULTAT Redovisning & Revision i Piteå AB, Piteå)
  b)  En auktoriserad eller godkänd revisorssuppleant för en tid av ett år (RESULTAT Redovisning & Revision i Piteå AB)

  6. Val av valberedning.

  7.Förslag och motioner som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnade motioner inlämnade minst 21 dagar före årsmötet eller förslag om stadgeändringar som inlämnats senast 30 dagar före årsmötet.

  8. Verksamhetsplan 2019/2020

  9. Övriga frågor

  10. Mötets avslutande