Föredragningslista för årsmöte i Huddinge Ishockeyklubb

Föredragningslista för årsmöte i Huddinge Ishockeyklubb tisdagen den 11/6 kl 19.00 i Klubbrummet Björkängshallen.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. För närvarande finns en proposition: ”Fastställande av styrelsens beslut om att bedriva del av elithockeyn med tillhörande kommersiell verksamhet i bolagsform.”
12. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) Minst två suppleanter (ersättare) i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) Minst en godkänd eller auktoriserad revisor jämte suppleant(er) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Styrelsen