Verksamhetsidé

Idrottsföreningen Troja-Ljungby, i dagligt tal benämnd “Troja”, utövar idrotten ishockey. Föreningen, som bildades 1948 och har sin hemvist i Ljungby kommun, består av de fysiska personer som har upptagits av föreningen som medlemmar.

Trojas verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé så som den definieras av Svenska Ishockeyförbundet (SIF) och därmed också i RF.

Idrott är fysiska aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Trojas ishockeyverksamhet delas in i ålderskategorier. Ambitionsnivån höjs successivt i takt med stigande ålder. Elitishockey är slutmålet, samtidigt är det för klubben ett givet mål att ledare m fl jobbar på ett sätt som skapar livslångt intresse för ishockey som sport samt för IF Troja-Ljungby som förening. Spelare som på Elitavdelningen inte anses räcka till i den konkurrens som uppstår skall få andra alternativ inom föreningsarbete presenterade för sig.

Barnishockeyn (t o m U12)

Även om Troja självklart vill ge barnen ett livslångt intresse för ishockeys så är det barnens allsidiga utveckling som är normgivande för verksamheten. I barnidrotten leker vi och tillåter barnen att lära sig olika idrotter. Säsongsplaneringen skall därför läggas upp så att barnen kan bedriva även andra idrotter jämsides med ishockeyn. Glädje och gemenskap är nyckelord.

Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. Resultatet är av underordnad betydelse. Viktigare är att barnen lär sig att ta hänsyn till kamrater och ledare, rent spel, etik och moral, god laganda samt att leva sunt.

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder.

Trojas hockeyskola (5-9) år är rekryteringsbasen för barnishockeyn. Lagen i åldrarna 10-12 år spelar ishockey inom distriktets olika serier och cuper. U12 deltar dessutom i DM spel enligt de riktlinjer som anges i “Röda tråden” Alla skall spela ungefär lika mycket och inga s k toppningar får ske. Deltagandet sker barnens villkor och vi skall stimulera till att prova olika roller i spelet ex målvakt, back och forwards. Vi jobbar med s k fritt spel vilket innebär att vi inte prioriterar formationernas agerande i spel 5-5, powerplay och boxplay. Däremot skall väsentliga regler läras in för att kunna tävla. Under issäsongen (Augusti t o m Mars) så skall off ice träning med inslag av styrketeknik, balans och klubbteknik ingå som en naturlig del. Lagen tränar som regel 2-3 ggr per vecka samt 1 matchdag. Spontanträning på egen hand skall uppmuntras och stimuleras.

Ungdomsishockeyn (U13-15)

I ungdomshockeyn förbereds ungdomarna för den prestationsinriktade tävlingsidrotten utan att skolarbetet blir lidande. Det arbetas aktivt för att motverka bruket av dopning och andra typer av fusk. Kunskaperna skall förmedlas om idrottens etiska regler, rätt kost och friskvård.

Träning och tävling skall stimulera individen till en kvalitativ och långsiktig utveckling. Prestationsförbättring och goda tävlingsresultat är det dominerande inslaget i verksamheten, som bedrivs året runt.

Alla som deltar i träningen ska också ha möjlighet att spela men tränaren avgör i vilket lag och i vilken omfattning. Laguttagningarna sker således av tränarna med utgångspunkt från spelarnas individuella kunnande och diskuteras aldrig med föräldrarna. Ledarskapet skall vara av den karaktär att samtliga utövare på Barn / Ungdomsnivå tillgodoses de rättviseaspekter som gynnar lagandan inom vilken alla, med betoning på alla omfattas. Det primära arbetet för ledare på Barn / Ungdomsnivå är att medverka till intresseökning för sporten och som gagnar urvalet till Elitishockeyn beträffande antalet spelare med goda tekniska / fysiska kunskaper och god insikt i spelets idé. Lagen deltar i distriktets och regionens serier på nivå som ungdomskommittén anser är bäst för lagen.

Principer för laguttagningar / matchning av laget.

Spelare som på grund av sjukfrånvaro eller annan ej anmäld frånvaro inte medverkar i träningen före match är inte per automatik given för spel. Detta gäller oavsett spelarens aktuella kapacitet.

Vid DM spel så tar tränarna ut det lag som man tror kan ta laget mot finalspel och det primära syftet är att mäta sig mot distriktets övriga föreningar med aktuell ålderskull. Vi tar alltid ut så många spelare som reglementet tillåter och matchar laget med normala tre formationer. Att för dagen bättre spelare får mer istid än andra vid denna typ av tävlingar skall ses som normalt och ansvaret ligger på tränarna att få hela gruppen engagerad mot målet. God information med tydlighet som kännetecken skall symbolisera varje tränare och team manager i det dagliga ledarskapet. Spelare som med eminenta kunskaper representerar i ett yngre lag kan flyttas upp för nivåanpassad utbildning till deltagande med äldre. Om förändringar sker skall sportchef och ungdomsansvarig ha insikt och godkänna ev spelarflyttning ,ej vid enstaka tillfällen. Det bör ej ske på bekostnad av att spelare får stiga åt sidan i sitt ordinarie lag.

Svenska Ishockeyförbundets ABC pärm är klubbens primära utbildningsmaterial. Det är en ledar/coachfråga att hantera gruppen så att alla känner sig delaktiga. Vissa matcher sker omdisponering inom laget och det skall ses som en naturlig del i syftet att vinna matchen. Dock , det får aldrig bli ett kontinuerligt ledarskap som ser till så att toppningar av laget ligger till grund för ett bra resultat för gruppen , utan det är och förblir den långsiktiga och individuella spelarutbildningen som prioriteras. Vi verkar inte för att rekrytera spelare från närliggande föreningar. Om det aktualiseras att intressenter vill flytta till Ljungby och deltaga Trojas
verksamhet så skall varje enstaka fall behandlas av klubbens ungdomskommitté och med sportchefens insikt.

Elitishockeyn (U16 och uppåt)

Verksamheterna U16, Ishockeygymnasiet, J18 och J20 utgör rekryteringsbasen för Trojas A-lag.

Inom elitishockeyn bedrivs prestationsinriktad tävlingsidrott.  Något utrymme för andra idrotter finns oftast inte utan ungdomarna måste koncentrera sig på skolan och ishockeyn för att kunna bli elitspelare i vuxen ålder. Ungdomar som inte bereds plats skall erbjudas andra alternativ inom klubben, exempelvis som domare eller ledare, eller ges möjlighet att spela i andra klubbar som Troja samarbetar med.

Ungdoms- och juniorlagen deltar i serier som ger bästa tänkbara utveckling. Trojas målsättning är att bidra med spelare till distrikts- och landslag. Svenska Ishockeyförbundets ” Vägen till Elit ” är klubbens primära utbildningsmaterial.

Trojas A-lag skall spela elitishockey, d v s tillhöra minst Allsvenskan. Ett av målen är att ca 50 % av A-lagets spelare skall rekryteras från juniorverksamheterna och i det arbetet så är Ishockeygymnasiet den bärande byggstenen. Spelare som inte kvalificerar sig till Ishockeygymnasiet skall få hjälp med kontakter för träning , spel i klubbar som Troja samverkar med.

Trojas spelidé

Klubben skall på alla områden betraktas som konstruktiva i sitt spel. Vi skall alltid sträva efter att ligga i främre delen beträffande utvecklingsmodeller och moderniteter i träning , strategier etc.  Spelmodellen fastställs av föreningen samt förvaltas och utvecklas av tränare och spelare under ledning av föreningens sportchef.
 
Troja står för kvalitet

All verksamhet i Troja skall präglas av kvalitet. Det gäller såväl A-laget, junior- ungdoms- och barnishockeyn som administrativa stödfunktioner. Verksamheten skall bygga på en sund ekonomi. Lagar och regler skall respekteras och efterlevas.

Hög kvalitet innebär ständiga förbättringar, vilket kräver att alla inom föreningen är ödmjuka, goda lyssnare och öppna för nya idéer och ny kunskap. Saklig kritik skall kunna tas och ges och åsikter bytas mot varandra. För såväl den interna som den externa informationen eftersträvas öppenhet och hög kvalitet. I Troja talar vi med varandra, inte om varandra.

Utbildning av tränare, ledare, domare och andra funktionärer prioriteras för en långsiktigt hög kvalitetsnivå på alla områden. Tränare skall uppfylla Svenska Ishockeyförbundets vid varje tid gällande krav. Föreningen skall bedriva ishockeygymnasium och sommarhockeyskola av sådan kvalitet att kraven för auktorisation av Svenska Ishockeyförbundet är uppfyllda.

Ideell förening med lokal förankring

Troja är en ideell förening, vars verksamhet till övervägande del bygger på ideella, oavlönade arbetsinsatser. Många olika kompetenser behövs: Tränare och lagledare, funktionärer, chaufförer, kioskförsäljare, materialförvaltare, skridskoslipare etc. Alla är lika välkomna att bidra med sin arbetsinsats efter fallenhet och intresse.

Föreningens verksamhet vänder sig i första hand till människor bosatta och verksamma i Ljungby kommun med omnejd.
 
Verksamhetsidén

Denna verksamhetsidé, som redovisar föreningens övergripande målsättningar, fastställdes av föreningens styrelse i september 2009.  För ändring av verksamhetsidén krävs nytt styrelsebeslut. Mer detaljerade riktlinjer om verksamheten återfinns i stadgar och verksamhetsplaner samt organisationsscheman, handböcker och ”Röda Tråden