Integritetspolicy – så här behandlar vi information om dig

Vi på Västerviks IK värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

På denna sida ger vi dig en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar information om dig både på vår webplats och alla annan information som vi använder i vår verksamhet.

Delar av informationen på vår webbplats (inklusive undersidor) tillförs av dig som användare, exempelvis vid kontaktformulär eller vid skapande av användarkonton. För dessa uppgifter gäller dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Information enligt Dataskyddsförordningen

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål med behandling Rättslig grund för behandling
För att kunna identifiera dig vid köp och användning av tjänster på vikhockey.se. För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.
För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig. För att ge er information genom nyhetsbrev För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.
För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss. För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.
För att vi ska kunna ta betalt för produkter och tjänster. För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse. Som avtalats med dig.
För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.
För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon. För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. För att utföra rättsliga åtaganden.

Ingen av ovan behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig. Våra samarbetspartners, som har sina tjänster inramade på webbplatsen vikhockey.se (så kallade iframes eller annonstaggar), kan komma att göra automatiska beslut, inklusive profilering, på dig. För denna behandling är respektive samarbetspartner ansvarig. Kontakta dessa bolag för att få mer information.

Särskilt om den rättsliga grunden berättigat intresse

För olika typer av marknadsföringsändamål och informationsgivning har vi ett intresse av att få marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även intressen av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter, tjänster och marknadsföring samt förbättra din upplevelse av Västerviks IK. Vi behandlar även din information för att kunna identifiera dig vid köp och för att du ska få så relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt. Vi behöver även kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden. Vi har också intresse att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster.

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Vilken information behandlar vi om dig?

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på vikhockey.se, köper tjänster och produkter hos oss eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, företag, e-postadress, telefonnummer och adress.

När du använder webbplatsen och våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information om dig.

  • Information om de tjänster som du har köpt.
  • Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Period för lagring

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund eller användare.

Dina rättigheter

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen är vi skyldig att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Länkar på webbplatsen och inramningar från samarbetspartners

På vikhockey.se kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Det kan även förekomma att våra samarbetspartners har så kallade inramningar (iframes eller annonstaggar) på webbplatsen som innebär att samarbetspartners kan samla in och behandla personuppgifter om dig via webbplatsen. Denna information gäller inte för dessa webbplatser och inramningar och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser eller inramningar. Kontakta dessa bolag för att få mer information.

Cookies

Vi använder också cookies (och andra liknande tekniker) för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finner du här.

Kontakta oss

Västerviks IK är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga tjänster samt på vikhockey.se. Kontakta oss gärna på nedan postadress, via e-post eller telefon nedan om ni har frågor..

Postadress: Västerviks Ishockey Klubb, Östersjövägen 45, 593 53 VästervikE-post: [email protected]Telefon: 0490-182 30

Klagomål

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) på följande adress.E-post: [email protected]Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm