Kallelse till Årsmöte Huddinge Hockey.

Klicka på ➡️ Kallelse Till års Möte HIK 2024 2 årsmöte i Huddinge IK

Medlemmarna i Huddinge Ishockeyklubb kallas till årsmöte tisdagen den 25 juni 2024 kl. 19:00 i Björkängshallen, Sjövägen 23, Huddinge.

För att kunna planera lokal och möblering m m, ombedes alla deltagande anmäla sig senast den 13 juni via mejl till[email protected].

Uppge namn, mejladress och telefonnummer i anmälan.

Medlemskontroll kommer att genomföras före mötet, varför alla ombedes komma i god tid. Om du är förälder till minderårig, men inte själv är medlem, skall namn och ålder på ditt barn också framgå.

Föreningens verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, ev. styrelse förslag och inkomna motioner, kommer finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet, dvs den 18 juni

Föredragningslista vid årsmöte i Huddinge IK

Datum: 2024-06-25
Plats: Björkängshallen, Sjövägen 23, Huddinge.
Tid: 19.00

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Nominering av kandidater till styrelsen.
13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
14. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två suppleanter för en tid av ett år;
d) minst en godkänd eller auktoriserad revisor jämte suppleant(er) för en tid av ett år.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
16. Årsmötets avslutande

I bifogad fil finner ni kallelsen högst upp med sammansatt material enligt ovan samt valberedningens förslag till styrelse samt revisorer.

Vi ses där

Marcus Waern
Ordförande
Huddinge Hockey