Information om årsmöten och stämmor

Spridningen av Coronaviruset i samhället gör att regeringen och olika myndigheter fattar beslut och utfärdar allmänna råd och rekommendationer i syfte att hindra smittspridningen. Dessa beslut och råd har idrottsrörelsen att följa.

Föreningsårsmöten
Folkhälsomyndigheten har i sina allmänna råd den 1 april angivit att ideella föreningars årsmöten om det är möjligt bör skjutas upp eller genomföras digitalt, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf. RF menar att det i den extraordinära situation som råder är godtagbart att en förening inom idrottsrörelsen skjuter fram sitt årsmöte till att genomföras vid en senare tidpunkt än den som anges i föreningens stadgar. Se även RF:s frågor och svar https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Bolagsstämmor
För bolag som enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen har att genomföra årsstämma senast vid viss tidpunkt har det utarbetats ett lagförslag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, se https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920143/ Lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och träffar bland annat aktiebolag och ekonomiska föreningar men däremot inte ideella föreningar. För ideella föreningar gäller istället Folkhälsomyndighetens allmänna råd, se ovan.