För allas säkerhet och trivsel gäller nedanstående ordningsregler vid våra matcher:

Åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.

Det är inte tillåtet att medföra alkohol eller andra droger.

Det är inte tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål, som exempelvis laserpekare.

Det är inte tillåtet att inneha eller använda så kallad vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan.

Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, äger inte tillträde till arenan.

Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.

Det är inte tillåtet att kasta föremål inom arenan.

Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område om inte handlingen är befogad.

Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.

Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avvisas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga arenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

För mer information, se Svenska Ishockeyförbundets regelbok här  regelbok-sa-kerhet-2023-2024.pdf (swehockey.se)