Sat 23 Oct Slut
Hockeylag SUN 1
Hockeylag KAL 5
Sat 23 Oct Slut
Hockeylag ÖIK 2
Hockeylag KIF 1
Sat 23 Oct Slut
Hockeylag TSK 6
Hockeylag VHC 0
Sun 24 Oct Slut
Hockeylag SUN 4
Hockeylag KIF 3
Sun 24 Oct Slut
Hockeylag PIT 5
Hockeylag KAIF 1
Sun 24 Oct Slut
Hockeylag ÖRN 5
Hockeylag VHC 2
Sun 24 Oct Slut
Hockeylag ÖIK 5
Hockeylag KAL 3
Wed 27 Oct 19:00
Hockeylag KAIF -
Hockeylag BOD -
Wed 27 Oct 19:00
Hockeylag PIT -
Hockeylag KAL -
Wed 27 Oct 19:00
Hockeylag ÖRN -
Hockeylag ÖIK -

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan Piteå Hockey Club för verksamhetsåret
1.5.2018 – 30.4.2019

Piteå Hockey Club bildades 1986 genom sammanslagning av del av ishockeyverksamheten inom Munksund/Skuthamns SK, Piteå IF och Öjebyns IF. Klubben bedriver ungdoms-, junior- och seniorverksamhet.

Vårt närsamhälle.
Klubbens verksamhet bedrivs med bas i Piteå kommun och med viss samverkan med föreningar inom närliggande kommuner. Klubbens olika intressenter finns huvudsakligen inom Piteå kommun. Med intressenter avses medlemmar, spelare, anställda, publik, kommunen, näringslivet med flera. I en konkurrensutsatt idrottsmarknad är vi stark beroende av stöd i olika former från våra intressenter.

Vision: Vi ska vara en attraktiv idrottsförening.

Piteå Hockey ska vara regionens ledande förening i att utveckla spelare och ledare av båda könen såväl idrottsligt som socialt och att goda minnen skapas.
Vi ska ständigt sträva mot spel på högre nivå.

Förutsättningar för framtida Allsvenskt spel
A-laget har med varierande framgångar över åren huvudsakligen spelat i landets näst högsta serie HockeyAllsvenskan. Sedan flera år tillbaka spelar dock A-laget i landets tredje division = HockeyEttan. Svenska Ishockeyförbundet har för några år sedan bestämt regelverket för klubbarnas medverkan i SHL och i HockeyAllsvenskan vad avser ekonomi. Detta innebär att klubbarna måste uppfylla kravet på en ekonomi i balans med vissa undantagsregler för enstaka år. Med detta följer kravet på auktoriserad revision, ordning och reda och att verksamheten ska följa gällande lagar och regler. Från 2012-05-01 gäller samma regler för klubbarna i Hockeyettan och ett regelverk liknande det i HockeyAllsvenskan har införts i samband med avslut av säsongen 2016/2017.

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING PÅ LÄNGRE SIKT

Idrottsligt.

  • Att vårt A-lag är ett etablerat lag i HockeyAllsvenskan.
  • Att verksamheten utformas så att en naturlig försörjning av spelare sker varje år till A-laget. Vi strävar ständigt efter att alla aktiva stimuleras och generöst blir sedda för att främja den enskildes möjlighet till utveckling.
  • Att juniorlagen spelar på respektive högsta regionala nivåer.
  • Att vi är en attraktiv förening som är samhällsbärande och en självklar aktör i Piteå Kommun och dess närområde.
  • Att vi i framtiden har utvecklat vårt hockeygymnasium till ett NIU- gymnasium med riksintag som varje år utbildar spelare på mycket god elitnivå.
  • Att vi har en attraktiv ungdomsverksamhet som bidrar till att antalet aktiva barn ständigt ökar.
  • Att utbilda våra ungdomar till att vara väl rustade för spel på elitnivå för juniorer.
  • Att vi har kommunens mest populära matcharrangemang.
  • Att vi har en arena med tränings- och matchhall samt fullgoda möjligheter att bedriva fysik- och isträning vad gäller tillgänglighet och hög standard.
  • Att om möjligt fortsatt utveckla samarbetet med närliggande klubbar och med regionens befintliga SHL-klubbar.

Verksamheten i övrigt.

– Att vara välorganiserad idrottsligt såväl som administrativt.

– Att i ökad utsträckning attrahera såväl frivilliga som avlönade att arbeta för ishockeyns utveckling.

– Att klubbens ekonomi är i balans och kan redovisa ett eget positivt eget kapital lägst i enlighet med
gällande regler för spel i Hockeyettan.

– Att hemsidan utvecklas och att webbsändningar genomförs från matcher där det ekonomiska utfallet bedöms ge ett rimligt överskott.

 

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING PÅ KORT SIKT

Idrottsligt.

– Att A-laget i en framtid, med hänsyn till ekonomi och organisation genom idrottsliga prestationer, etablerar sig i HockeyAllsvenskan.

– Att ungdoms- och juniorverksamhet ska bedrivas på en kvalitativ nivå så att den kan generera spelare till vårt A-lag.

– Att båda juniorlagen spelar på nivån J 20 Elit och J 18 Elit.

– Ungdomsverksamhetens mål är att ytterligare locka fler ungdomar till PHC. Vi ska vara en förening för alla, där bredden inom ungdoms- och juniorverksamheten skapar möjligheter att utveckla spelare och ledare såväl idrottsligt som socialt utifrån allas individuella förutsättningar.

 

Verksamheten i övrigt.


– Att likviditeten ska vara i den nivån att vi klarar säsongsuppehållet utan att tära på kommande säsongsintäkter och kassaflöde.

– Att administrativa rutiner ska finnas så att verksamhetens ekonomiska ställning och nyckeltal lätt kan avläsas.

– Att vår marknads- och försäljningsorganisation byggs upp så att klubbens varumärke och ekonomi förbättras.

– Att en tydlig organisation finns.

– Digitaliserande processer, där det är möjligt som ex biljettförsäljning och ekonomisk uppföljning.

Strategi

– Piteå HC:s värderingar ska genomsyra hela verksamheten såväl sportsligt som socialt och administrativt.

– Att samtliga involverade i genomförandet av vår verksamhet accepterar våra mål som realistiska.

– Att förankra målsättningen och få acceptans på alla nivåer i organisationen.

– Att förbättra vårt upplägg för träning, både individuellt och i grupp, under hela året.

– Att följa upp den enskildes individuella träning mot bättre kvalitet och kvantitet.

– Att föra enskilda och gemensamma samtal om den idrottsliga utvecklingen med de berörda.

– Att ansvariga för träningen löpande för dialog med närmaste samarbetande lag/grupper.

– Att samtal förs mellan de olika lagen för att säkra spelarförsörjningen upp mot junior och
A-lag.

Förutsättningar under säsongen 2018/2019.
Piteå Hockeys ekonomi är i balans men ansträngd och bättre lönsamhet måste uppnås. Klubben ska arbeta under hård kostnadskontroll där dock kvaliteten på utbildning och värdegrundsarbetet ska prioriteras. En utmaning som är viktig för Piteå Hockeys utveckling är att vi har en organisation så att vi löpande kan följa upp att våra regler och normer efterlevs.

Det krävs både kunskap och gemensam grundsyn, på det idrottsliga såväl som på det humana planet, för att bedriva en klubb med mål att förbättra ungdoms- och juniorverksamheten och som på sikt vill utvecklas mot spel i HockeyAllsvenskan.

För att tillfredsställa våra intressenter och därmed få medel för vår verksamhet behöver många vara delaktiga och arbeta hårt. Det viktigaste är att vi:

– Har en kvalitativ och stimulerande ishockey i de yngre lagen, via juniorlagen och upp till A-laget.

– Bygger ett starkt varumärke genom information om vår verksamhet och att vi är stolta över föreningen.

– Att vi uppträder på ett föredömligt sätt visar på god laganda och att våra arrangemang blir attraktiva

– Utvecklar samarbetet med närliggande klubbar med verksamhet på något lägre nivå och att vi dessutom utvecklar samarbetet med närliggande SHL-klubbar. Vi är alla ambassadörer för vår klubb och vi ska samtliga i föreningen uppträda som goda förebilder.

Vi utvecklas, arbetar hårt och tävlar med stort Pitehjärta!

Vi utvecklas, arbetar hårt och tävlar med stort Pitehjärta!
Faktorer för att uppnå visionen är:
– Att klubben ska upplevas av den enskilde, näringslivet och samhället i övrigt som VÅR ishockeyklubb.
– Att klubben ska anses vara attraktiv ur såväl social som idrottslig synvinkel.
– Att samtliga verksamma i Piteå Hockey ska känna sig betydelsefulla för klubben.

Klubbens verksamhetsidé.
Klubben ska bedriva ishockeyverksamhet för seniorer och juniorer med tonvikt på utbildning och tävlingsverksamhet och att vi har en lustfylld och kunskapsorienterad ungdomsverksamhet.  Vår förening ska vila på de idrottsliga värderingar som finns i ett modernt samhälle samt god moral och etik. Klubbens verksamhet ska dessutom ses i det större sammanhang som följer av att ishockeyn är en publiksport. Med detta följer att verksamheten ska idrottsligt och i övrigt byggas upp och stadigt förbättras mot ökat attraktionsvärde för publik, samarbetspartners och sponsorer.