VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan för Piteå Hockey Club
1.5.2021 – 30.4.2024

Inledning
Piteå Hockey Club bildades 1986 genom sammanslagning av delar av
ishockeyverksamheten inom Munksund/Skuthamns SK, Piteå IF och Öjebyns IF. Idag bedriver klubben ungdoms-, junioroch
seniorverksamhet med bas i Piteå kommun. På en konkurrensutsatt idrottsmarknad är vi
starkt beroende av stöd i olika former från våra medlemmar och sponsorer, kommunalt stöd och
andra bidrag från olika grupperingar som gillar ishockey och den verksamhet vi bedriver.

Vision
Piteå Hockey ska vara en attraktiv idrottsförening som är ledande i regionen vad gäller att
utveckla spelare och ledare av båda könen såväl idrottsligt som socialt. Vi ska ständigt sträva mot
spel på högre nivå. Vi ska vara en förening för alla där ungdomsverksamhetens bredd skapar goda
förutsättningar till vidareutveckling och en satsning på elitnivå i junior- och seniorverksamhet.
För att lyckas med visionen ska vår verksamhet präglas av en stark Vi-känsla som innebär
att:
• Spelare, ledare, funktionärer, sponsorer, näringsliv och samhälle alla upplever att
föreningen är VÅR ishockeyklubb.
• Samtliga verksamma inom Piteå Hockey ska känna sig betydelsefulla för klubbens
utveckling.
• Klubben ska upplevas attraktiv ur såväl ett idrottsligt som socialt perspektiv.

Verksamhetsidé
Piteå Hockey ska bedriva ishockeyverksamhet på alla nivåer genom att erbjuda en bred och
aktivitetsbaserad ungdomsverksamhet och en junior- och seniorverksamhet med stort fokus
på utbildning och tävling. Med god moral och etik vilar föreningen på idrottsliga värderingar i ett
modernt samhälle. I ett större sammanhang ska klubbens verksamhet dessutom bygga på
att ishockey är en publiksport där föreningen ständigt ska sträva efter att öka verksamhetens
attraktionsvärde för publik, samarbetspartners och sponsorer.

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Idrottsligt

• Vårt A-lag ska åter spela i Hockeyallsvenskan på längre sikt.
• I det kortare perspektivet ska A-laget genom idrottsliga prestationer etablera sig som ett
topplag i Hockeyettan och tävla om plats i kvalserien till Hockeyallsvenskan varje år.
• Vår ungdomsverksamhet lockar fler ungdomar av båda könen till föreningen genom att
erbjuda en bred verksamhet för alla där det finns förutsättningar att utveckla spelare och
ledare såväl idrottsligt som socialt utifrån individuella förutsättningar.
• Flickor som önskar spela med pojkar i våra ungdomslag ska ges denna möjlighet vid sidan
av att de också kan delta i MSSK:s damverksamhet.
• Inom ungdomsverksamheten utbildas våra ungdomar till att vara väl förberedda för spel på
högre nivå inom juniorverksamheten.
• Vår juniorverksamhet bedrivs med hög kvalitet och en tydlig elitinriktning utifrån en selektiv
process i syfte att skapa förutsättningar för spelarnas sportsliga utveckling som förberedelse
för att kunna gå vidare till spel i vårt eget A-lag eller i andra lag där idrottandet bedöms som
yrkesmässigt.
• Våra juniorlag ska spela på respektive högsta nivå i J20 och J18 samt när förutsättningar
och spelartillgång medger det ska även U16 delta med ett lag på högre nivå.
• Juniorverksamheten ska sträva efter att varje år kunna ta några spelare vidare till spel i Alaget.
• Vi ska ha en arena med både tränings- och matchhall samt förutsättningar att bedriva fysikoch isträning med god tillgänglighet och hög standard
• Vår förening ska uppfattas som en samhällsbärande och självklar aktör i Piteå kommun
och dess närområde.
• Vi ska ha kommunens mest populära matcharrangemang.
• Vi utvecklar samarbetet med regionens befintliga SHL-föreningar och övriga närliggande
föreningar.

Verksamheten i övrigt
• Föreningen ska ha en tydlig och välfungerande organisation såväl idrottsligt som
administrativt.
• Vi ska ha en ekonomi i balans och kunna redovisa ett eget kapital lägst i enlighet med
gällande regler för spel i Hockeyettan och på några års sikt även på Hockeyallsvensk nivå.
• Föreningen ska ha likviditet på en nivå att vi klarar säsongsuppehållet utan att tära på
kommande säsongsintäkter och kassaflöde.
• Vi ska ha etablerade administrativa rutiner i syfte att lätt kunna avläsa verksamhetens
ekonomiska ställning och nyckeltal.
• Vår marknads- och försäljningsorganisationen ska byggas upp i syfte att stärka klubbens
varumärke och ekonomi vilket innebär att kommunikation på hemsida och sociala medier
utvecklas till en nivå som motsvarar högt ställda krav.
• Vår verksamhet ska i ökad utsträckning attrahera såväl frivilliga som avlönad personal att
arbeta för ishockeyns utveckling.
Strategi
Föreningens strategi för att nå målen är att:
• Piteå Hockeys värderingar ska genomsyra hela verksamheten såväl sportsligt som socialt
och administrativt.
• Verksamhetens mål är förankrade och accepterade på alla nivåer i organisationen.
• Samtliga involverade i genomförandet av vår verksamhet accepterar våra mål som
realistiska.
• Verksamheten strävar efter att löpande förbättra vårt träningsupplägg både individuellt och
på gruppnivå.
• Löpande föra enskilda och gemensamma samtal om idrottslig utveckling med de berörda
på olika nivåer.
• Löpande uppföljning av den enskildes individuella träning mot bättre kvalitet och kvantitet
utifrån den nivå individen är verksam på.
• Ansvariga för träningsverksamheten håller en levande dialog mellan föreningens olika lag
för bästa möjliga samarbete och för att säkra spelarförsörjning upp mot junior- och
seniorverksamheten.

Förutsättningar för framtida Allsvenskt spel
A-laget har tidigare med varierande framgång spelat i Hockeyallsvenskan som är landets
näst högsta
serie. Sedan flera år tillbaka spelar laget åter i Hockeyettan men med Allsvenskan som en
tydlig målbild. Svenska Ishockeyförbundet sätter regelverket för klubbarnas medverkan i SHL,
Hockeyallsvenskan och Hockeyettan vad gäller ekonomi, organisation och sportsliga frågor
vilket innebär att klubbarna måste uppfylla kraven på en ekonomi i balans under ett enskilt år. Med
detta följer även en ökad kravbild på auktoriserad revision, efterlevnad av lagar och regler och
allmän ordning och reda. 12 juni 2021 träder ett nytt omsättningsbaserat regelverk i kraft vilket
innebär att Piteå Hockey behöver lyfta sin verksamhet till en ny nivå vad gäller omsättning och eget
kapital, men även vad gäller kommunikation, marknadsbearbetning och matcharrangemang i syfte att
skapa förutsättningar för att återigen spela i Hockeyallsvenskan.
Sammanfattning och särskilda förutsättningar för säsongen 2021/2022.
Trots att verksamhetsåret 2020/2021 varit starkt präglat av Covid-19 har Piteå Hockey en
ekonomi i balans. Läget är dock fortsatt ansträngt och bättre lönsamhet måste uppnås för att kunna
skapa förutsättningar att nå våra långsiktiga mål. Föreningen måste arbeta under hård
kostnadskontroll där dock kvalitet på utbildning och värdegrundsarbete ska prioriteras. Att vi har en stabil
organisation som löpande kan följa upp att våra regler och normer efterlevs är viktigt för Piteå Hockeys
utveckling.
För att driva vår förening i önskad riktning krävs både gedigen kunskap om ishockey och en
gemensam grundsyn på såväl det idrottsliga som det humana planet. För att få fortsatt
förtroende och för att tillfredsställa våra intressenter som bidrar till vår verksamhet krävs att vi är många
i föreningen som vill vara delaktiga och som är beredda att arbeta hårt.
Följande punkter sammanfattar föreningens prioriteringar:
• Vi ska bedriva en kvalitativ och stimulerande ishockeyverksamhet på alla nivåer i
föreningen.
• Vi ska ha en bred och lustfylld ungdomsverksamhet där kraven successivt ökar för vidare
spel i föreningens junior- och seniorverksamhet.
• Vi ska bygga ett starkt varumärke och en Vi-känsla i föreningen genom att tydligt
kommunicera och informera om hur stolta vi är över vår verksamhet.
• Vi ska utveckla samarbetet med regionens befintliga SHL-föreningar och övriga
närliggande föreningar med verksamhet på lägre nivå.
• Vi ska alla vara ambassadörer för vår klubb och uppträda som goda förebilder.

Vi utvecklas, arbetar hårt och tävlar med stort Pitehjärta!