Kallelse till årsmöte i Huddinge IK

Medlemmarna i Huddinge Ishockeyklubb kallas härmed till årsmöte den 14 juni 2022 kl 18:30 i Klubbrummet, Björkängshallen, Sjövägen 23, Huddinge. Deltagande ombedes anmäla sig senast den 12 juni via mejl till kansli@huddingehockey.com. Uppge namn, mejladress och telefonnummer i anmälan.

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Alla handlingar finns tillgängliga på kansliet från den 7 juni och delas ut på mötet. Kaffe serveras från kl 18.15.

Styrelsen

Föredragningslista vid årsmöte i Huddinge IK

Datum: 2022-06-14
Plats: Klubbrummet, Björkängshallen, Sjövägen 23, Huddinge.
Tid: 18.30

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Inga förslag eller motioner föreligger.)
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. minst en godkänd eller auktoriserad revisor jämte suppleant(er) för en tid av ett år.
  4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  5. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 14. Årsmötets avslutande

Efter årsmötet kommer styrelsen informera om kapitalförstärkning i föreningens idrotts-AB.

Styrelsen