Proposition Inför årsmötet

Årsmötet är nästa tisdag, den 11/6 kl 19:00       Budget och verksamhetsplan finns att tillgå på årsmötet.

Nedan följer en proposition från styrelsen:

” Proposition till årsmöte i Huddinge IK 11/6 2019
Styrelsen i Huddinge Ishockeyklubb föreslår årsmötet besluta om verksamhetsplan och budget enligt redovisade förslag.
Styrelsen vill inledningsvis fastslå, att Verksamhetsplan och Budget alltid måste stå i samklang med varandra, men att Verksamhetsplanen bör vara styrande och utgångspunkt för Budgeten, inte tvärtom.
Det redovisade förslaget måste dock för kommande verksamhetsår vara preliminärt, detta med hänsyn till att Styrelsen också föreslår en bolagisering av A-laget och vissa därmed sammanhängande verksamheter. För det fall att årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag, kommer därför budgeten att fördelas på Huddinge Ishockeyklubb (ideell förening) och Huddinge Hockey AB (bolaget).
Verksamhetsplanen kommer likaledes att uppdelas på två dokument, ett för föreningen och ett för bolaget. Detta arbete inkl. administration i samband med bolagsregistrering m m, beräknas bli klart under sommaren och kunna kommuniceras i början av augusti.
Vidare har ett omfattande arbete med nya riktlinjer framför allt för ungdoms- och juniorverksamheten (”Huddinges Nya Röda Tråd”) igångsatts som också kommer påverka delar av Verksamhetsplanen.
Vidare behöver den nya styrelsen i samråd med innebandysektionen fastställa mål för innebandyn. Ett strategiskt arbete kring innebandyn har därför startats i syfte att stärka innebandyn.
Styrelsen föreslår därför att årsmötet beslutar enligt förslaget men ger styrelsen mandat att revidera Verksamhetsplan och Budget när alla formaliteter kring den nya organisationen och förändrade riktlinjer är klara.”

Bakgrund och möjligheter/risker:

Styrelsen har under året analyserat föreningens kostnader och intäkter fördelat på olika verksamhetsområden. Vi har också studerat hur klubbar på elitnivå (HockeyAllsvenskan och SHL), har organiserat sin verksamhet kring representationslaget och hur de ekonomiska villkoren skulle förändras vid en ev. bolagisering.
Vidare har vi noterat att det finns önskemål om ökad transparens kring hur kostnader och intäkter fördelas mellan ungdom och elit, samt mellan ishockey och innebandy.
Slutsatserna av styrelsens analys kan sammanfattas så här:

Möjligheter
• Kan spara 300 – 400 tkr/år på återvunnen moms
• Lättare snabbt genomföra förändringar i bemanning
• Nytändning i organisationen
• Tydligare struktur med fokus på ungdom i föreningen, elit och affärer i AB – kärnaffärer stärks
• Större transparens skapar förtroende – men ställer också krav
• Kapitaltillskott direkt ger ökar eget kapital i klubben
• Möjligt stärka det egna kapitalet externt på sikt
• Differentierade sponsor-erbjudanden möjliggörs
• Drivkraft för A-laget att själva generera ökade intäkter
• HockeyAllsvenska klubbar snart alla bolagiserade. Rekommendation idag, troligt krav senare.
Risker
• A-laget misslyckas med att ta sig upp i HA och AB får inte ökade intäkter
• Koncernbidrag kommer behövas
• Transparensen kan bli ett problem vid upprepade koncernbidrag till AB om inte målen uppnås
• Kommun/stat ändrar momsregler eller annat som försämrar
• Osäkerhet hos partners?
• Oförutsedda kostnader?
• Stuprörstänkande, dvs två delar med vattentäta skott

Styrelsen har vid en samlad bedömning funnit att de möjliga fördelarna, väl dokumenterade även i andra klubbar, klart överstiger riskerna och att alla risker är förutsebara och hanterbara.
Styrelsen har därför enhälligt beslutat om en bolagisering genom att klubben tackat ja till ett erbjudande att för en symbolisk summa av en krona överta alla aktier i bolaget Superfemman AB från de tidigare ägarna (Stefan Bengtsson, Patrik Lindh, Sanny Lindström, Claes Westerlund). Därvid tillförs klubben ca 50 000 kr i nytt eget kapital.
Emellertid bör enligt stadgarna en fråga av särskilt stor vikt för föreningen tas upp till behandling på årsmötet. Styrelsen föreslår därför att årsmötet fastställer styrelsens beslut och att nödvändiga åtgärder vidtas för verkställande av beslutet.
2019-06-04
Styrelsen för Huddinge IK