Huddinge IK:s årsmöte 23 juni

Medlemmar i Huddinge IK är välkomna till årsmöte den 23 juni kl. 18:30. Årsmötet hålls digitalt via Microsoft Teams. Medlem som inte kan delta via videomöte är välkommen att delta fysiskt i Björkängshallen med beaktande av Folkhälsomyndighetens direktiv.

Årsmötets dagordning följer föreningens stadgar med vissa förändringar godkända av RF föranledda av Covid-19. Verksamhetsplan och budget kommer att presenteras i preliminär version men styrelsen föreslår att årsmötet av flera skäl ajourneras till ett nytt möte den 27 augusti, då beslut om dessa tas. Skälen är att:

 • Tiden varit för knapp för att slutföra arbetet med verksamhetsplan och budget då besked om sökt kompensationsstöd från RF inte meddelades förrän den 15 juni,
 • Stor osäkerhet råder om den kommande säsongen kommer att starta utan publik,
 • HockeyEttans TV- och sponsoravtal är föremål för skiljedom, samt
 • Att beslut i frågan om avveckling av innebandyn påverkar klubben ekonomiskt, verksamhetsmässigt och organisatoriskt.

Alla som avser delta på årsmötet ombedes anmäla sig via mejl till kansli@huddingehockey.com eller sms till Darryl Finnell 070-667 7206. Uppge namn i anmälan.

 

Dagordning vid årsmöte med Huddinge IK

Tid: 23 juni kl. 18:30

Plats: Björkängshallen samt Microsoft Teams

Ärenden:

Före årsmötet hålls parentation samt aktuell information från styrelse och klubbchef.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. För rösträtt via Microsoft Teams krävs föranmälan.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Godkännande av styrelsens förslag om ajournering av mötet till den 27 augusti avseende ärenden som p.g.a. situationen med Covid-19 inte hunnit färdigställas till årsmötet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. Styrelsen kommer presentera preliminära planer, men föreslår ajournering av beslut om verksamhetsplan och budget till augusti-mötet.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Styrelsen föreslår avveckling av innebandyverksamheten med undantag för Birds. För det fall årsmötet godkänner styrelsens förslag, följer att Huddinge IK begär utträde ur Svenska Innebandyförbundet liksom Stockholms Innebandyförbund. Denna punkt föreslås omedelbart justerad.
  Styrelsen föreslår att motionstiden förlängs till fyra veckor före det ajournerade årsmötets återupptagande, dvs torsdagen den 30 juli.
 13. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. minst två suppleanter (ersättare) i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  4. minst en godkänd eller auktoriserad revisor jämte suppleant(er) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 15. Årsmötets avslutande.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen