Årsmöte Huddinge IK

Kallelse till årsmöte i Huddinge IK

Medlemmarna i Huddinge Ishockeyklubb kallas till årsmöte den 20 juni 2023 kl. 18:00 i Björkängshallen, Sjövägen 23, Huddinge. För att kunna planera lokal och möblering m m, ombedes alla deltagande anmäla sig senast den 13 juni via mejl till [email protected]. Uppge namn, mejladress och telefonnummer i anmälan. Medlemskontroll kommer att genomföras före mötet, varför alla ombedes komma i god tid. Om du är förälder till minderårig, men inte själv är medlem, skall namn och ålder på ditt barn också framgå. Kallelse och föredragningslista finns tillgängliga på kansliet och på hemsidan den 30 maj, övriga handlingar finns tillgängliga på kansliet den 13 juni.

Styrelsen

Föredragningslista vid årsmöte i Huddinge IK

Datum: 2023-06-20

Plats: Björkängshallen, Sjövägen 23, Huddinge.

Tid: 18.00

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Nominering av kandidater till styrelsen.

13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.

14. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två suppleanter för en tid av ett år;

d) minst en godkänd eller auktoriserad revisor jämte suppleant(er) för en tid av ett år.

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

16. Årsmötets avslutande

Styrelsen

Valberedningen i Huddinge Hockeys förslag på val av styrelsekandidater m.m. till årsmötet 2023-06-20.

Till ordförande föreslås:

Kamilla Dahl nyval ett år

Till ordinarie styrelseledamot föreslås:

Margaretha Forssell omval på två år

Krister Loflin omval på två år

Mikael Sköld nyval två år

Till suppleanter föreslås:

Vakant.

Pär Lissäng nyval på två år

Till valberedning föreslår vi att årsmötet väljer en ordförande och två ledamöter.

Sittande valberedning ställer sina platser till förfogande och ställer inte upp för omval.

Till revisorer och revisorssuppleanter föreslås:

Huvudansvarig revisor:

Birger Nordmark, auktoriserad revisor

Adeco Revisorer, Stockholm

Suppleant;

Martin Labba, auktoriserad revisor

Adeco Revisorer, Stockholm

Utöver valberedningens förslag har följande kandidater nominerats.

Ledamöter:

Monika Allner nyval

Christoffer Rosenberg nyval

Suppleanter:

Ylva Martinsen nyval

Fredrik Ekfelt nyval

Nuvarande styrelseledamöterna Stefan Bengtsson och Göran Ellingberg har avböjt omval.

Valberedningen i Huddinge Hockey

Gunnar Eriksson