KALLELSE: HHC BJUDER IN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE 2024 (13/8)!

Hudiksvalls HC, organisationsnummer 887500-7562, är glada och stolta över att få bjuda in föreningens medlemmar till årsmöte för att stänga säsongen 2023/2024 och öppna det nya verksamhetsåret 2024/2025.

Årsmötet äger rum den 13 augusti klockan 19:00 2024 på Monitor med adress Trädgårdsgatan 7, 824 30 Hudiksvall.

I enlighet med stadgarna finns förslag till föredragningslista enligt nedan:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Verksamhetsberättelser med årsbokslut.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan inklusive budget 2024/2025.

12. Behandling av inkomna motioner.

13a) Val av ordförande för 1 år.

13b) Val av 3 styrelseledamöter för 2 år.

13c) Fyllnadsval av 1 styrelseledamot för 1 år.

13d) Val av styrelsesuppleant för 1 år.

13e) Val av revisor för 1 år.

13f) Val av 2 ledamöter i valberedningen för 1 år.

14. Övriga frågor som har anmälts under punkt 6.

15. Mötets avslutande.

Kallelse samt föredragningslista finns även på Hudik Hockeys kansli på Holmen Center med adress Promenaden 5, 824 33, Hudiksvall.

Per stadgarna finns följande att tillgå för våra medlemmar på Hudik Hockeys kansli senast en vecka före årsmötet:

  • Verksamhetsberättelse.
  • Årsbokslut.
  • Revisorernas berättelse.
  • Verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag.
  • Inkomna motioner med styrelsens yttrande.

För att säkerställa att någon i HHC:s organisation finns på plats när du önskar komma och ta del av dessa handlingar vänligen kontakta Andre Norman-Enström på [email protected]

Motioner:

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Motioner skickas till [email protected]

Åligganden Valberedningen

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Nedan är valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2024-2025:

Val av ordförande för 1 år:
Avgående: Mats Jonsson. Förslag: Anders Schmidt.

Val av 3 styrelseledamöter för 2 år:
Avgående: Morgan Persson, Hans Svedlund och Louise Högvall. Förslag: Omval Morgan Persson och Louise Högvall samt nyval Anders Ljung.

Fyllnadsval 1 styrelseledamot för 1 år:
Avgående: Janne Sjödén. Förslag: Fyllnadsval Hans Svedlund.

Val av 1 styrelsesuppleant för 1 år:
Avgående: Anders Schmidt. Förslag: Nyval Anna-Karin Edeborg.

Val av revisor för 1 år:
Avgående: Tomas Rahm (auktoriserad revisor PWC). Förslag: Omval Tomas Rahm.

Valberedning:
Avgående Håkan Larsson och Tomas Jonsson. Förslag: Utses på årsmötet.

Förutom personerna som föreslås av valberedningen har Peter Berglund varit tillfrågad om att kandidera för styrelsen men tackat nej.

Övrigt:

Stadgarna i sin helhet finns HÄR. 

Varmt välkommen önskar styrelsen för Hudiksvalls HC![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]