UA-144052708-1

Årsmöte ÖIK

Välkommen på årsmöte!

Dag: Tisdagen den 9 juni
Tid: 18.00
Plats: Teorisalen Östersunds Arena.

Anmälan:
Med tanke på rådande Corona (Covid 19)-påverkan skall anmälan om närvaro på årsmötet göras före den 1 juni.
Detta för att vi kan komma att måsta anpassa mötesformen, dess lokaler eller övergå till digitalt årsmöte. Anmälningslänk till formulär:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvTMAO4DpuW-JpL4Iaa0ITZwM1vGzxVD9EvAFA4gFK9RyrxA/viewform

Dagordning för mötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 5. Val av 2 protokolljusterare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2019/2020
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 2019/2020
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2019/2020 under det senasteverksamhets/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsavgifter samt arbetsuppgifter för medlemmar och funktionärer 2020/2021
 11. Fastställande av verksamhetsinriktning över fem år 2020 – 2025 samt budget för första verksamhetsåret 2020/2021.
 12. Val av
  a) ordförande för en tid av ett år
  b) 5 ledamöter i styrelsen för en period av två år samt en ledamot för en tid av 1 år.
  c) en revisor för en tid av ett år
  d) valberedning. Ordförande i valberedningen väljs på en tid av två år samt övriga 2 ledamöter växelvis för en period om två år
  (Samtliga ledamöter i valberedningen står för omval)
 13. Behandling av styrelsens förslag av i rätt tid inkomna motioner.
 14. Mötets avslutande

Efter mötet Avtackas de som lämnar sina uppdrag i föreningen.

Ca 1 vecka innan årsmötet kommer samtliga årsmöteshandlingar finnas på svenska lag som du också når via;
https://www.svenskalag.se/ostersundik

Välkomna!

// Styrelsen Östersunds IK