2023-03-10

HHC:s Allmänna Villkor

1. Bakgrund

HHC är ett av Hälsinglands mest framgångsrika idrottslag och erbjuder känsloladdade upplevelser. Vår hemmahall, Holmen Center, har en kapacitet på cirka 1500 åskådare per match och HHC har välbesökta hemmamatcher. Detta innebär goda exponeringsmöjligheter för intresserade sponsorer/partners. HHC spelar drygt 20 hemmamatcher per säsong beroende på hur långt laget går.

SPONSOR/PARTNER har en önskan att exponera sitt varumärke samt att stötta HHC. SPONSOR/PARTNER anser sig ha en direkt nytta av de tjänster och arrangemang som kan tillhandahållas av HHC.

SPONSOR/PARTNER bedömer att den exponering som kommer att erhållas och de möjligheter som ges till representation, föreläsning och andra sammankomster innebär god marknadsföring samt ger betydande reklamvärde.

2. HHC:s Varumärke

HHC upplåter härmed till PARTNER som ingått avtal om HUVUDPARTNER* eller separat skriftlig överenskommelse en icke exklusiv och genom samarbetsavtalet tidsbegränsad rätt att, i enlighet med sådana instruktioner som HHC från tid till annan meddelar, använda HUDIKSVALLS HOCKEY CLUBs logotyp med tillägget ”Officiell Partner”.

Användning av Varumärket ska ske i överensstämmelse med god affärssed och på ett sätt som inte riskerar att skada Varumärkets goda renommé. Nu angiven upplåtelse innebär ingen överlåtelse av rättigheter till PARTNER. Gör HHC gällande att PARTNER använder Varumärkena i strid med vad som föreskrivs i samarbetsavtalet eller dessa allmänna villkor, är PARTNER skyldig att omedelbart vidta rättelse och HHC äger rätt att, oavsett vidtagen rättelse, säga upp samarbetsavtalet.

* Rätten att nyttja varumärket HHC, med tillägget ”Officiell Partner”, i kommersiellt syfte ingår i paketet HUVUDPARTNER.

3. Ingen exklusivitet

SPONSOR/PARTNER är införstådd med att HHC kommer att träffa samarbetsavtal av liknande karaktär med andra samarbetspartners eller sponsorer och att Avtalet inte innebär någon exklusivitet om inte särskild skriftlig överenskommelse träffats.

4. Tillhandahållande av varor/tjänster till HHC.

Om SPONSOR/PARTNER åtagit sig, eller åtar sig, att tillhandhålla varor eller tjänster till HHC ska sådan leverans alltid uppfylla vad som avtalats och vara fackmannamässig. SPONSOR/PARTNER ansvarar för fel som uppstår i levererade produkter/tjänster och åtar sig att utan dröjsmål avhjälpa sådana fel eller ersätta produkten. Om annat inte överenskommits gäller leveransvillkor DDP till av HHC angiven adress och betalningsvillkor ”trettio (30) dagar netto” beräknat från fakturadatum.

5. Avtalstid

Detta Avtal gäller på bestämd tid enligt vad som angivits i Samarbetsavtalet. Har ingen tid angivits gäller avtalet för den säsong som närmast följer Avtalets undertecknande. Om HHC skulle inleda spel i annan liga än HockeyEttan (Division 1) har HHC rätt att begära omförhandling av Avtalet. Om parterna inte når en överenskommelse har HHC rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid utgången av den säsong då HHC begärt omförhandling.

Vardera part äger dessutom rätt att i förtid säga upp Avtalet till omedelbart upphörande:

(a) om den andra parten i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet;

(b) om den andra parten förändrar sin verksamhet på sådant sätt att förändringen kan skada eller förminska värdet av samarbetet för den andra parten;

(c) om den andra parten träder i likvidation, försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar (inklusive ansöker om företagsrekonstruktion) eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

6. Betalning

SPONSOR/PARTNER ska erlägga överenskommen ersättning mot faktura från HHC. Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Betalningsvillkor för eventuellt tillkommande köp under säsongen, exempelvis biljetter, är 10 dagar netto. Administrationskostnad 50 kr tas ut för hantering av delade fakturor samt tilläggsköp. Avtalsfakturor skall vara betalda innan biljetter etc lämnas ut. Dröjsmålsränta = referensränta + 8 %. Hudiksvalls Hockey Club är en ideell idrottsförening. Föreningen är inte momspliktig och har därför varken F-skattsedel eller VAT-nummer.

7. Ingen användning av otillåtna medel

Aktiva spelare inom HHC ska ej använda otillåtna medel i sitt utövande. Skulle detta inträffa ska parterna utan dröjsmål vidtaga erforderliga åtgärder för att skydda parternas goda namn och rykte. Detta sker genom skriftlig varning och/eller fysisk träff med åtgärdsprogram.

8. Övriga bestämmelser

Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska ske skriftligen för att vara giltiga. Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av Avtalet, dess tolkning eller tillämpning ska avgöras av allmän domstol med Hudiksvalls tingsrätt som första instans.