Sat 23 Jan Slut
Hockeylag KAIF 6
Hockeylag SUN 4
Sat 23 Jan Slut
Hockeylag HHC 2
Hockeylag ÖST 4
Sat 23 Jan Slut
Hockeylag HANV 3
Hockeylag KAL 4
Sat 23 Jan Slut
Hockeylag ENK 2
Hockeylag BOR 4
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag KIF 1
Hockeylag SUN 4
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag TRO 2
Hockeylag VIS 1
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag ÖRN 1
Hockeylag VHC 3
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag ESK 3
Hockeylag KUM 2
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag LIN 4
Hockeylag SUR 3
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag GRU 3
Hockeylag KÖP 2
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag HHHC 4
Hockeylag TRA 3
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag ENK 4
Hockeylag KAL 3
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag NYB 5
Hockeylag VIM 2
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag KAR 3
Hockeylag SKÖ 6
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag MAR 3
Hockeylag HUD 2
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag DAL 7
Hockeylag MÖR 2
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag WIN 2
Hockeylag SOL 1
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag SEG 4
Hockeylag VHF 2
Sun 24 Jan Slut
Hockeylag HIF 4
Hockeylag STR 5
Wed 27 Jan 18:00
Hockeylag ÖST -
Hockeylag THO -
Wed 27 Jan 19:00
Hockeylag SUN -
Hockeylag ÖRN -
Wed 27 Jan 19:00
Hockeylag ENK -
Hockeylag FOR -
Wed 27 Jan 19:00
Hockeylag HANV -
Hockeylag BOR -
Wed 27 Jan 19:00
Hockeylag VIM -
Hockeylag VIS -
Wed 27 Jan 19:00
Hockeylag MÖR -
Hockeylag SKÖ -
Wed 27 Jan 19:00
Hockeylag NYB -
Hockeylag HUD -
Wed 27 Jan 19:00
Hockeylag TRO -
Hockeylag MAR -
Wed 27 Jan 19:00
Hockeylag DAL -
Hockeylag KAR -