FÖRENINGSSTADGAR

Hockeyns värdegrund

”I Vimmerby Hockey lyssnar alla på varandra, hjälper varandra och visar respekt för varandra – oavsett ålder, kön, erfarenhet eller roll i föreningen. Vi tar tillvara på den kunskap och det engagemang som finns inom föreningen, både i syfte att utveckla Vimmerby Hockey men också i syfte att utveckla den enskilde föreningsmedlemmen och spelaren.
Vi har ett öppet och tillåtande klimat i föreningen och allt vi gör, ska göras med och tack vare glädje. Var och en har ett stort personligt ansvar och alla i föreningen är alltid ödmjuka inför sin uppgift, mot varandra och mot personer vi träffar i samband med vårt föreningsutövande.”

Drogpolicy

Vimmerby Kommun har tillsammans med föreningslivet i Vimmerby Kommun tagit fram en drogpolicy som samtliga föreningar står bakom. Nedan följer policyn i sin helhet:

Föreningslivet i Vimmerby Kommun ställer sig bakom samhällets mål att minska drogkonsumtionen, och framförallt senarelägga debutåldern för ungdomar.

Genom föreningens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I föreningen blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som fungerar förebyggande.

Kontakten med ledare och äldre aktiva, som skall vara positiva föredömen för ungdomsverksamheten, ska ge viktiga signaler i kampen mot drogernas skadeverkningar. Utgångsläget i föreningen är att ge ungdomarna en trygg och social gemenskap. Vi umgås med och respekterar varandra.

 • Droger accepteras under inga omständigheter inom föreningsverksamheten i Vimmerby Kommun. Med droger menas dopingpreparat och narkotika.
 • Föreningen skall verka för ett engagemang i arbetet mot tobak och alkohol.
 • Föreningen skall verka för att samhällets lagar efterföljs och senarelägga debutåldern.
 • Droger och alkoholhaltiga drycker får inte nyttjas eller medföras till träningar, träningsläger, matcher eller liknande sammankomster.
 • Om något händer, och personen är under 18år, skall föräldrarna kontaktas.

Föreningen skall ansvara för att tränaren/ledaren ges möjlighet:

 • Att vara en god förebild för barn och ungdomar.
 • Att stärka barnens och ungdomarnas självkänsla och trygghet i gruppen.
 • Att agera direkt och hjälpa till när något händer.
 • Att vara lyhörd och inspirera barnen och ungdomarna till en positiv fritid.
 • Att vidta åtgärder så att kommunens mål följs och att individen får det stöd som behövs.
 • Att informera sin grupp om föreningens ställningstagande i arbetet kring policyn.
 • Att under verksamhetsåret genomföra diskussionsträffar med gruppen.

Handlingsplan

 • Att verka för ett gemensamt synsätt i föreningslivet och att ge ledare, föräldrar och barn- och ungdomar möjlighet till temakvällar, som handlar om föreningens policyarbete.
 • Att representant från föreningen bör delta vid kommunens externa föreläsningar.
 • Att föreningen tar beslut i styrelsen att årligen förankra policyn, samt övriga att-satser enligt bidragsregler, vid årsmötet.

Styrelsen
Vimmerby Hockey